Alapszabály

Kedves Tenyésztők!

Az alábbi PDF az új alapszabály tervezet végleges szövegét tartalmazza.

lipicai lotenyeszto egyesulet

dr. Pataki Balázs

Az előző szövegezés:

A Magyar Lipicai Lótenyésztők Országos
Egyesülete Alapszabálya

(A 2013. március 24-i módosítást is tartalmazó, egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

I. Általános rész

1. § Az egyesület neve, székhelye, jogállása

(1) Az egyesület neve: Magyar Lipicai Lótenyésztők Országos Egyesülete
Az egyesület rövidítette neve: Lipicai Lótenyésztő Egyesület
(2) Székhelye: 2073 Tök, Széchenyi u. 16.
(3) Jogállása: Az egyesület országos szervezetű jogi személyként az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi LXXV. törvény és az Egyesület alapszabálya szerint működik.
Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
(4) Internetes elérhetőség: www.lipicailo.hu
(5) Az egyesület hatóköre: országos.

2. § Az egyesület célja:

A kipicai lófajta múltbeli és jelenlegi tenyészértékének megőrzése, magasabb követelményeknek is megfelelő, elsősorban a fogathajtó és a díjlovagló sportág számára alkalmas, de a lovassport több ágában is eredményesen használható nemes, elegáns, a klasszikus barokk küllem jegyeit magán viselő fajta tenyésztése, amely megfelel a L.I.F. előírásainak is.

3. § Az egyesület tevékenysége:

A 2. §-ban foglalt célok megvalósítása érdekében az egyesület feladatköre:
(1) Lipicai méneskönyv rendszeres megjelentetése.
(2) Az állomány feltérképezése, bírálata, felvétele a méneskönyvbe.
(3) Tenyésztési adatok folyamatos karbantartása.
(4) Célpárosítások megszervezése.
(5) Tenyésztési, takarmányozási, sport és értékesítési információszolgáltatás és szaktanácsadás
(6) A fajta tenyészcéljának megfelelő speciális törzskönyvezési rendszer kialakítása.
(7) Bemutatók, kiállítások, fesztiválok, lovassport események, tenyészszemlék szervezése.
(8) Szakmai képzés és továbbképzés.
(9) Érdekképviselet.
(10) Fajtavédelem, fajtapropaganda.
(11) Együttműködés más hazai lótenyésztő és lovassport szervezetekkel, a nemzetközi kapcsolatok fenntartása.
(12) .
(13) Időszaki kiadvány kiadása
(14) Utazásszervezés
(15) Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás
(16) Egyéb sport tevékenység
(17) Máshová nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység
Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a szolgáltatásaiból.

II. Tagság

4. §. Az egyesület tagjai:

Az Egyesület tagja lehet minden magyar vagy külföldi állampolgár, valamint jogi személy, aki elfogadja az Egyesület alapszabályát, annak szellemében tevékenykedik és fizeti a tagsági díjat. A külföldi állampolgárok felvételéről minden esetben a közgyűlés dönt.

A tagsági viszony alapján lehetnek:

(1) Alapító tagok. Az egyesület alapító okmányát aláíró személyek, ill. szervezetek.
(2) Tagok: A tagság feltétele, hogy a tagok birtokában legalább egy, a Méneskönyvi feltételeknek megfelelő kancának vagy ménnek kell lennie. Jogi személyek tagsági jogaikat megbízottjuk útján gyakorolják.
(3) Tiszteletbeli tagok: Olyan köztiszteletben álló, az Egyesület érdekében kiemelkedő tevékenységet végző személyek akiket a közgyűlés tiszteletbeli tagokká megválaszt.
(4) Pártoló tagok: Olyan természetes vagy jogi személyek, akik a (2) pontban meghatározott lóval nem rendelkeznek, de az egyesület célkitűzéseit magukénak érzik, alapszabályát elfogadják, az egyesület működését támogatják.
5. § Tagsági viszony keletkezése:
(1) Az alapító tagok esetében az alapító okirat aláírásával.
(2) Tagok esetében a tagsági viszony a kitöltött és aláírt belépési nyilatkozattal és egy, vagy több, az egyesület tenyésztési szabályzatának megfelelő kanca vagy mén méneskönyvi bejelentésével valamint a tagdíj befizetésével létesíthető.
(3) Tiszteletbeli tagot az egyesületi tagok bármelyikének javaslata alapján a közgyűlés minősített többséggel választ.
(4) Pártoló tagság a belépési nyilatkozat kitöltésével és az egyesület részére támogatás felajánlásával létesíthető. A felajánlás mértéke lehetőség és tetszés szerint, de legalább a tagdíj összege.

6. § Tagsági viszony megszűnése:

A tagsági viszony megszűnik:
(1) A tag halálával. Az örökös, akinek a méneskönyvbe bejegyzett tenyészló a tulajdonába kerül, az öröklést követő fél éven belül az ügyvezető elnökhöz intézett írásos nyilatkozatban kérheti jogfolytonosság alapján a tagsági viszony saját személyére történő átruházását.
(2) Önkéntes kilépés esetén.
(3) Bírói ítélettel a közügyektől való eltiltás esetén.
(4) Alapos okból történő kizárás esetén.
Alapos oknak minősül, ha a tag:
(4.1.) tudatosan hamis adatokat közöl, vagy egyáltalán nem szolgáltat adatokat,
(4.2.) súlyosan vét az alapszabály, vagy a tenyésztési szabályzat ellen,
(4.3.) tagsági jogaival visszaélve önmagának jogtalan előnyt, illetve másoknak tudatosan kárt okoz,
(4.4.) tagdíj és egyéb, az egyesület felé fennálló tartozását a határidő lejárta után írásbeli felszólításra sem egyenlíti ki.
(4.5.) A kizárást az ok részletes feltüntetésével bármely tag írásban az elnöknél kezdeményezheti, aki az ügyet kivizsgálásra az etikai bizottságnak átadja. A kizárásról a közgyűlés dönt. A kizárt tagok az egyesület felé semminemű igénnyel nem léphetnek fel, a Méneskönyvbe felvett lovaik nyilvántartása megszűnik.
(4.6.) A kizárás nem érinti az Egyesületnek a hátralékos tagdíjra, illetőleg egyéb, az Egyesület felé fennálló tartozás kiegyenlítésére vonatkozó követelését.
(5) Az Egyesület megszűnése esetén. Ebben az esetben a tagot a megszűnt Egyesület tehermentes vagyonából a tagsági viszonya alatt törzskönyvi ellenőrzésben tartott átlaglova szerint arányos rész illeti.
(6) Azt a tagot, akinek bármilyen okból állománya megszűnik és azt egy éven belül nem pótolja, az egyesület a tagok sorából törölheti. Ilyen esetben az érintett tagnak joga van tagságának pártoló tagként való folytatására és az akadály megszűnésekor tagsági viszonyának visszaállítására.

7. §. A tagok jogai:

A tag jogosult:
(1) Az egyesület valamennyi rendezvényét díjtalanul látogatni.
(2) Az egyesület ülésein észrevételezési, indítványozási és szavazati joggal részt venni, felvetéseire érdemi választ kell kapnia.
(3) A jogszabályokban előírt feltételek fennállása esetén az egyesület bármely tagja bármely tisztségre megválasztható, ill. bármely feladattal megbízható.

(4) A közgyűlés határozatainak megfelelően élni az egyesület által biztosított kedvezményekkel és lehetőségekkel.
(5) Tiszteletbeli tagok jogai a tagokéval azonosak. Pártoló tagok tanácskozási joggal és az egyesületi rendezvények díjmentes látogatásának jogával rendelkeznek.

8. §. A tagok kötelezettségei:

(1) Az alapszabály és a tenyésztési szabályzat betartása.
(2) A közgyűlés által meghatározott mértékű tagdíj befizetése.

III. Az egyesület szervezete

9. §. A Közgyűlés:

Az egyesület legfőbb szerve a tagok összességéből álló Közgyűlés. A tagok érdekeiket a Közgyűlésen közvetlen módon gyakorolják. A Közgyűlés az egyesületet érintő valamennyi kérdésben jogosult dönteni.
A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

(1) Az egyesület alapszabályának és tenyésztési szabályzatának elfogadása és módosítása.
(2) Az egyesület céljának és tevékenységének meghatározása
(3) Az egyesület tisztségviselőinek megválasztása és visszahívása.
(4) A tagdíjak és egyéb anyagi természetű tehervállalások megállapítása.
(5) Az ügyvezető elnök és a gazdasági ügyintézésért felelős személy beszámoltatása és beszámolójának elfogadása.
(6) A felosztás, más szervezethez csatlakozás, átalakulás kimondása és döntés az egyesület vagyonáról.

10. §. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok legalább fele jelen van. A határozatképtelenség miatt, azonos napirenddel ismételten összehívott közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

11. §. A közgyűlés az egyesület ügyeinek gyakorlati intézésére tisztségviselőket választ titkos és közvetlen szavazással.

(1) A választott tisztségviselők mandátuma 5 év. A tisztségviselők újraválasztása lehetséges. A számláló bizottság megválasztása mindig az adott közgyűlés időtartamára érvényes. A társadalmi elnök megválasztása határozatlan időre történik.
(2) Titkos szavazást kell elrendelni, ha a tagok egyharmada kéri.
(3) A szavazás aránya a következő:
a) egyszerű többség: a legtöbb szavazatot elnyerő jelölt,
b) többségi szavazás: a jelen lévők több, mint felének szavazata,
c)minősített többség: a megjelent tagok több, mint kétharmadának szavazata.
(4) A megválasztáshoz szükséges arány:
a) társadalmi elnök: minősített többség,
b) ügyvezető elnök: többségi szavazás,
c) számvizsgáló és pénzügyi ellenőrző bizottság, tenyésztési bizottság, etikai bizottság, jelölő bizottság, számláló bizottság: egyszerű többség,
d) egyéb szavazás: egyszerű többség.
(5) Az ügyvezető elnökre történő szavazásnál, amennyiben az első szavazásnál senki sem szerzi meg a jelenlévő szavazásra jogosultak több mint felének igen szavazatát, úgy a két legtöbb szavazatot megszerzett jelölt tekintetében ismételt szavazásra kerül sor, ahol az érvényes szavazatok több mint a felét megkapó jelölt lesz az ügyvezető elnök. Amennyiben az ismételt szavazásnál egyforma lesz az érvényesen leadott szavazatok aránya, úgy ismételten szavazásra kerül sor mindaddig, amíg a többségi szavazás alapján a többség meg nem állapítható.
(6) A számvizsgáló-, a tenyésztési-, az etikai-, és a számláló bizottság tekintetében a bizottságba megválasztható tagok számának megfelelően legtöbb szavazatot elnyert, a számvizsgáló és pénzügyi ellenőrző bizottság tekintetében az első három, a tenyésztési bizottság tekintetében az első hét, az etikai bizottság és a jelölő bizottság tekintetében az első három, legtöbb szavazatot elnyert jelölt. A tenyésztői bizottság tiszteletbeli elnökét nyílt szavazással választják, egyszerű többséggel.
(7) Érvénytelen az a szavazólap, ahol:
(a) nem + vagy X jelet raktak a név melletti rublikába, vagy ha nem egyértelmű a jelzés,
(b) nem az Egyesület által kiadott szavazólapon történik a szavazás,
(c) ha nem szerepel a szavazólapon az Egyesület bélyegzőlenyomata.
(8) Érvénytelen a szavazat, amennyiben az adott bizottság tekintetében több személyre adtak szavazatot, mint ahány személy a bizottságban lehetséges, vagy ha az ügyvezető-, illetve a társadalmi elnök személyét tekintve egynél több jelöltre történik a szavazás.

12. §. A Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente kell összehívni. A Közgyűlésre szóló meghívót a javasolt napirenddel az ülés időpontja előtt legalább 15 nappal írásban meg kell küldeni. A Közgyűlést össze kell hívni, ha azt a tagok 1/3-a írásban kéri.

IV. Tisztségviselők és testületek

13. §.

14.§. V álasztott tisztségviselők: az elnök, az ügyvezető elnök, a 3 tagú számvizsgáló és pénzügyi ellenőrző, a 7 tagú tenyésztési bizottság felügyelő bizottság és egy tagú tiszteletbeli tenyésztőbizottsági elnök, a 3 tagú etikai bizottság, a 3 tagú jelölő bizottság, a 3 tagú jelölő bizottság, és a 3 tagú számláló bizottság.

14/A.§. Az Egyesület elnöksége:

(1) a társadalmi elnök,
(2) az ügyvezető elnök,
(3) a számvizsgáló és pénzügyi ellenőrző bizottság elnöke,
(4) a tenyésztői bizottság elnöke,
(5) az etikai bizottság elnöke,
(6) a jelölő bizottság elnöke.

14/B.§. Összeférhetetlenség: A tisztségviselő egyidejűleg csak egy bizottságban viselhet tisztséget, kivéve a jelölőbizottsági tagság. Amennyiben összeférhetetlenség áll fenn, az össszeférhetetlenség észrevételezését követően 15 napon belül nyilatkoznia kell arról, hogy melyik tisztségét tartja meg. Amennyiben 15 napon belül nem nyilatkozik írásban, úgy összes bizottsági tagsága egyidejűleg megszűnik.

15. §. A társadalmi elnök:

(1) Az ügyvezető elnökkel együtt képviseli az egyesületet, személyén keresztül biztosítja az egyesület társadalmi tekintélyét. Az ügyvezető elnök akadályoztatása esetén képviseli az Egyesületet más szervek előtt.
(2) Elnököl az egyesület közgyűlésein.
(3) Eljár az ügyvezető elnök ellen kezdeményezett fegyelmi ügyekben.

16. § Az ügyvezető elnök:

(1) Képviseli az Egyesületet más szervek előtt.
(2)A tenyésztési szabályzat és a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően vezeti az Egyesület tenyésztői munkáját.
(3) Összehívja és előkészíti az egyesület közgyűlését.
(4) Szervezi az Egyesület rendezvényeit.
(5) Intézi az Egyesület ügyeit.
(6) Az alapos okból való kizárás pontjai alapján eljár a fegyelmi ügyekben az etikai bizottság munkáját segítve.
(7) Felel az egyesület szabályszerű működéséért és gazdálkodásáért.
(8) Alkalmazza a munkavállalókat, ellátja a munkáltatói feladatokat.
(9) Elvégzi a bírósági bejegyeztetést.
(10) Az ügyvezető elnök feladatai végrehajtásának segítésére a feladatért viselt felelőssége fenntartásával az Egyesület tagjai közül arra alkalmas személyeket megbízhat. A megbízatás adott, konkrét feladatra szól, időtartama azonos a megbízatás határidejével.
(11) Javaslatára az Egyesület közgyűlése minősített többséggel megválasztja a társadalmi elnököt.
(12) Felel a naprakész egyesületi nyilvántartásokért (méneskönyv, tagnyilvántartás, tenyésztési nyilvántartások).
(13) Felel a honlap naprakész vezetéséért.

17.§. A Számvizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság:

(1) Kidolgozza ügyrendjét, előzetesen véleményezi az Egyesület költségvetési tervezetét, elfogadja az előző költségvetés zárszámadási javaslatát.
(2) Ellenőrzi az Egyesület gazdálkodását és működésének szabályszerűségét.
(3) A Számvizsgáló és pénzügyi ellenőrző bizottság kidolgozza ügyrendjét, előzetesen véleményezi az egyesület költségvetési tervezetét, elfogadja az előző költségvetés zárszámadási javaslatát.
(4) A költségvetésben nem szereplő, azonnali intézkedést igénylő pénzügyi kérdésekben 50.000,-Ft feletti összegben előzetes hozzájárulása szükséges. A következő taggyűlésen, a tagok utólagos jóváhagyása szükséges.

17/A.§. A Tenyésztői Bizottság:

(1) Kidolgozza ügyrendjét, szervezeti és működési szabályzatát.
(2) Előkészíti és a Közgyűlés elé terjeszti a Tenyésztési Program módosításait.
(3) Végzi a tenyészbírálatokat az ügyvezető elnök részvételével. A tenyészbírálat eredményének elfogadásához a tenyésztői bizottság legalább 2 tagjának részvétele szükséges.
(4) Előzetesen jóváhagyja a fedeztetési engedélyek kiadását.

V. Az egyesület gazdálkodása

18.§. Az egyesület bevételeiből éves költségvetés alapján gazdálkodik.

19.§. Az Egyesület gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat tagjai közül megbízott, vagy az Egyesülettel szerződéses jogviszonyban lévő, a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelő külső személy, vagy erre jogosult szervezet (továbbiakban gazdasági ügyintézésért felelős személy) végzi.

20.§. A gazdasági ügyintézésért felelős személy felel:

(1). Az Egyesület vagyonának kezeléséért,
(2) a számlák, könyvviteli és pénzügyi nyilvántartások, a pénzforgalom szabályszerű és szakszerű vezetésért, intézéséért.
(3). Az ügyvezető elnökkel együtt az Egyesület gazdálkodásának jogszerűségéért.

VI. Az Egyesület vagyona

21.§. Az Egyesület vagyonát ingatlanok, ingóságok, követelések, valamint készpénz alkotják.

22.§. Az Egyesület bevételei:

(1) Tagdíjak. A tagdíjak összegét a Közgyűlés hagyja jóvá.
(2) Adományok. Adományozás keretében nyílik lehetőségük a tagoknak, pártoló tagoknak, valamint egyéb szervezeteknek és magánszemélyeknek, hogy a megállapított tagdíjon felüli befizetéseikkel hozzájáruljanak az Egyesület tevékenységéhez nagyobb anyagi lehetőséget biztosító vagyonalap létrehozásához.
(3) Szolgáltatások bevételei. Szolgáltatásokat az Egyesület tagjai részére önköltségi alapon, kívülállók részére gazdasági kalkuláció alapján végezhet.
(4) Az Egyesület gazdasági vállalkozásaiból származó nyereség jellegű bevétel.
(5) Egyéb bevételek.

23.§. Az Egyesület vagyona csak a 3.§.-ban felsorol feladatokra használható a közgyűlés határozata szerint

24.§. Az Egyesület tagdíjakból és adományokból származó bevételeit – a megszűnés esetének kivételével – nem szabad a tagok között felosztani.

25.§. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

VI. Záró rendelkezések

26. § Mindazon kérdésekben, amelyről a jelen alapszabály nem rendelkezik, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény egyesületekre vonatkozó fejezetei, valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok az irányadók. Ahol az alapszabályban közgyűlés szerepel, ott taggyűlést kell érteni.

23. § Az egyesület felügyeletét a Heves Megyei Bíróság gyakorolja.

Monor, 2013. március 24.

Dr. Szendrő Péter                 Dr. Pataki Balázs
elnök                                   ügyvezető elnök